Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

V rámci CPP Námestovo Vám kariérový poradca ponúka:

Diagnostiku intelektu, osobnosti, záujmov a motivácie

● zameraná na výber vhodnej prefesie

● zameraná na posúdenie silných a slabých stránok

● zameraná na posúdenie manažérskych predpokladov

● zameraná na posúdenie predpokladov pre štúdium na rôznych typoch SŠ, VŠ, 8-ročných alebo bilingválnych gymnáziách

Individuálne poradenstvo NAŽIVO/ ON-LINE v prípade:

● nerozhodnosti o svojom ďalšom smerovaní v štúdiu, profesii

uvažovanie nad zmenou profesie

● informovanie o aktuálnych potrebách trhu práce

● vhodnej prípravy na prijímacie pohovory

● tréningu zručností potrebných pre úspech na trhu práce

● akejkoľvek inej témy týkajúcej sa sebarozvoja, kariéry, štúdia alebo profesijného uplatnenia na trhu práce

Prednášky na témy týkajúce sa:

● kariérového poradenstva

● kariérovej výchovy

● kariérového vývinu

● uplatnenia na trhu práce