Centrum

poradenstva a prevencie

v Námestove

KTO SME?

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) v Námestove v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 130, ods. 1) a ods. 2) poskytuje odbornú činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. CPP tiež poskytuje poradenskú činnosť zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom škôl.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., § 131 ods. 4) a ods.5) poskytuje tieto činnosti na úrovni tretieho a štvrtého stupňa podpory

 

Spôsob zriadenia: zriaďovacou listinou

NAŠE HODNOTY

● Na prvom mieste je vždy Vaše dieťa.

● Prijímame Vás bez predsudkov.

● Ponúkame odbornosť a profesionalitu.

● Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor.

● Spolupracujeme s Vami a spoločne hľadáme riešenia.

● Spolu s Vami a so školou sa snažíme pomôcť Vášmu dieťaťu.

● Všetky služby pre deti a rodinu poskytované v našom centre sú bezplatné.

Centrum poradenstva a prevencie Námestovo poskytuje činnosť v zmysle vyhlášky č. 24/2022 Z. z.  a to:


● deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;


● deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve;


● pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

Poradenské zariadenie vykonáva činnosti:

● diagnostické
● poradenské
● terapeutické
● preventívne
● reedukačné
● preventívno-výchovné a odborno-preventívne
● metodicko-odborné
● tvorbu preventívnych programov